Flåtesykepleie

Flåtesykepleie er teamarbeid mellom sykepleiere på tvers av avdelinger. Stange helse- og omsorgssenter valgte å starte opp med en slik «sykepleierflåte» på tre somatiske avdelinger i januar 2022, etter et halvt års planlegging i personalgruppen. Bakgrunnen for ønsket om endring var ulik fordeling av sykepleierressurser på avdelingene og belastninger med bakvaktsansvar for sykepleierne. I tillegg ønsket de å forbedre pasientsikkerheten ved å bedre tilgangen på sykepleierkompetanse og -ressurser der behovet er.  

Én sykepleier på jobb har flåteansvaret og gjennomfører sykepleieroppgaver på tvers av alle de somatiske avdelingene. De andre sykepleierne jobber på sine respektive avdelinger, men sykepleierflåten har felles rapport i alle vaktskifter. Dermed har alle sykepleierne i flåten oversikt over alle kritisk syke pasienter på de tre somatiske avdelingene. Dette gjør det enklere å følge opp pasientbehandlingen og sammen håndtere eventuelt akutte situasjoner som kan oppstå.  

Opprettelsen av sykepleierflåten har bidratt til et tettere tverrprofesjonelt samarbeid mellom avdelingene. Flåtesykepleie gjør det mindre sårbart ved sykefravær. Pasientsikkerheten er styrket gjennom hele døgnet, og sykepleierne har fått et større fagnettverk som følge av endringene. Det gjøres kontinuerlige justeringer av flåtesykepleiermodellen, og både sykepleierne selv og samarbeidende helsepersonell er flinke til å komme med innspill til forbedringer.