Digital opplæringspakke i praksissamarbeid; DOPPS

En praksisperiode involverer mange personer – noen har vært med før og mange er helt nye. Det er viktig at alle blir kjent med sine roller og hva som forventes av dem. To av arbeidsgruppene i GIVEprosjektet har jobbet med å utvikle en digital opplæringspakke med informasjon til avdelingsleder, lærer, sykepleierstudent, hovedveileder og daglig veileder. Opplæringspakka (DOPPS = digital opplæringspakke i praksissamarbeid) er tilgjengelig for alle på  www.GIVEpraksis.no 

Arbeidsgruppene har latt seg inspirere av “fiskefiguren” til Sidsel Tveiten (2019) og bruker den som et bilde på de ulike fasene av praksisperioden. Her er en liten oversikt over disse fasene:  

Før praksisperioden er ukene og tiden før praksisperioden starter opp og studentene møter opp på praksisplassen. Avdelingsleder har mye ansvar for å tilrettelegge og forberede ansatte i avdelingen på det kollektive veilederansvaret og å planlegge praksisperioden i samarbeid med lærer. 

Oppstart praksisperioden er tidspunktet for når studenten ankommer praksisplassen. Det er viktig at lærer, studenter, hovedveileder og de daglige veilederne har dialog og fokus på å bli kjent og avklare forventinger til hva studentene skal gjøre og lære.    

Arbeidsfase er når praksisperioden er godt i gang og studentene kjenner seg tryggere, opplever mestring og synliggjør egen planlegging og læring. Hovedveileder og de daglige veilederne på avdelingen samarbeider med studentgruppen, og partene gir hverandre veiledning og forløpende konstruktive tilbakemeldinger. Lærer og hovedveileder har dialog via læringsplattformen i Canvas og digitale veiledningsmøter. Studentene, lærer og hovedveileder møtes på planlagte refleksjonsdager og forventing- og vurderingssamtaler.   

Avslutnings- og evalueringsfasen er avslutningen av praksisperioden. Praksisperioden skal vurderes til bestått/ ikke bestått og kan markeres med noe hyggelig på avdelingen.  

Etter praksisperioden er tiden etter praksisperiodens slutt, hvor alle partene evaluerer praksisperioden gjennom dialog, både uformelt og anonymt, for å jobbe frem forbedringsområder til neste praksisperiode.  

BRUK DOPPS TIL Å BLI KJENT MED DIN ROLLE i de ulike delene av praksisperioden. 

Deltagere i GIVE prosjektet med ulike roller i praksisveiledningen har vært med å gi innspill og utvikle DOPPS til utprøving i praksisperioden våren 2023; Sarah Markussen (sykepleierstudent), Marte Maren Norum (sykepleierstudent), Frida Gerkens (sykepleierstudent), Wenche Neby (avdelingsleder), Anne Kristin Tangen (daglig veileder/hovedveileder), Guro Pettersen (hovedveileder), Laura Zeltina (hovedveileder), Elisabeth Espeland (hovedveileder), Erik Lysbakken (avdelingsingeniør), Marit Berg (lærer), Eva Haug (lærer), Anne Grethe Kydland (lærer), Mette Arnestad (lærer), Randi Skyrud (lærer) og Janca Molthe van Doorn (lærer).

DOPPS skal evalueres, videreutvikles og oppdateres før neste praksisperiode. Legg gjerne inn en kommentar i feltet under. 

God praksis! 

Kilde fiskefigur: Tveiten, Sidsel (2019) Veiledning- mer enn ord ... (5.utg) Bergen: Fagbokforlaget